Пусково-наладъчна дейност

  • проверка и настройка на защити на съоръжения
  • проверка на качеството на монтажа и съответствието му с проектната документация
  • въвеждане в режим на работа и 72 часови проби под товар
  • Извършване на функционални проби
  • изготвяне на приемо-предавателен протокол и сертификат за направените измервания
  • изработване на екзекутивна документация

Системи за контрол и автоматизация на производството

Извършваме дейности по разработка, доставка, монтаж, пуск и настройка на системи за автоматизация. Поддръжка на въведените в експлоатация системи.

Въвеждане в експлоатация на ветрогенератори

Над 20 години опит в изграждането на ел.трасето и пуска в експлоатация на ветрогенератори. Изготвяне на необходимата документация за въвеждане в работа.

Поддръжка трансформатори

Силовият трансформатор е най-скъпата и основна част от оборудването в рамките на електрическа подстанция. За да се гарантира, че трансформаторът има високо ниво на производителност и дълъг функционален живот е необходима превантивна поддръжка. Извършваме пълна превантивна и аварийна подръжка на трансформатори. От почиетване на втулките на трансформатора и следене за нивото и качеството на маслото до пълна проверка на всички релета, аларми и контролни превключватели. Измерване на изолационното съпротивление и поляризационният индекс. Профилактично и аварийно подържане на токови трансформатори

Наладка и рехабилитация в електрически уредби и съоръжения

ПУСК 90 ЕООД Ямбол извършва пусково-наладъчни работи в електрически уредби, рехабилитация и подмяна на ел. съоръжения, ел. табла, командни шкафове, контролни и силови кабели. Настройка, проверка и въвеждане в експлоатация на релейни защити, ел. апаратура и съоръжения.

Обслужване на пожароизвестителни инсталации

Периодична подръжка на адресируеми и конвенционални системи за пожароизвестяване, които гарантират навременно предотвратяване на щетите от пожар. Осъществяваме дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

продажба на кабели и електро материали, замервания, електро измерване, електрическа лаборатория Сливен, изисквания за електро инсталация протокол, електро лаборатории, лаборатория за електро измерване Ямбол, ел laboratoria, elektro laboratoria, лаборатория ел измервания, протокол за измерване, измерване на контур фаза, измерване на ток, лаборатория за измерване на контур фаза, измерване на импеданс