Електрическа лаборатория
Ние извършваме електро измерване, измерване на ток, измерване на импеданс, измерване на контур фаза. Издаваме протоколи за измерване.

Преходно съпротивление на заземители. Специфично съпротивление на почвата

С тази измервателна процедура може да се измерват съпротивления на заземяване до 10 kOм. Измерваето се извършва чрез измерване на нарежение/ток по отношение на мрежовото захранване и пробника. Според изискванията това измерване трябва да се прави периодично на 6 или 12 месеца

Изолационно съпротивление. Изводи на намотките

Тази измервателна функция се използва за измерване на съпротивлението на изолация до 10 МОм автоматично или до 300МОм ръчно. Проколите, които се издават показват на инвеститорите здравината на изолация на монтираните проводници и безопасността, която тази изолация предлага на ползвателите на съоръженията.

Измерване на напрежение, честота, ток, активна и реактивна мощност

Тази измервателна функция се използва при проверка на захранване на мрежата, честота на електическия ток, нестандартна температура на корпуса на съоръжението, гршно или непълно свързване на съоръжението. Измерване на ток с токов трансформатор - клещи за определянене консумацията на електроенергия в определен момент.Преходно съпротивление в контактна система. Проверка на прекъсвачи за защитно изключване, дефектнотокови защити(Fi)

Тази измервателна функция се използва за проверка на защитната мярка "Дефектно - токова защита" - ДТЗ. Апаратура монтираща се при необходимост от защита от токов удар на ползвател на съоръжението. Изплзва се за електрически уреди работещи с електроенергия и вода - перални машини, помпи, миялна машина, гладачни машини, професионални ютии, проточни бойлери, както и електрически печки и фурни. Потоколите които се издават, служат на инвеститора при окомплектоването на документацията на обекта пред Приемателната комисия за издаване на Разрешение за ползване на обекта. Според изискванията трябва периодично 6 или 12 месеца, да се прави това измерване и ползвателя на обекта трябва да разолага с протокол за измерванията за обекта от Акредитирана Лаборатория..Импеданс на контура "фаза защитен проводник". Електрически величини

Измервателната функция се използва за проверка на защитните мерки "Зануляване" и "Замасяване" в системите "неутралния проводник и заземителния са свързани" и "няма връзка между неутралния и заземителния проводник". Стойността на импеданса трябва да бъде такава, че при късо съединение между фаза и защитен проводник на входа на съответния потребител (съоръжение) токът на късо съединение да предизвиква задействане на предлежащата максималнотокова защита за време не по-продължително от определеното в Наредбата за устройство на електрическите уредби.
Това измерване също се прави периодично на 6 или 12 месеца


Извършвани услуги

  • Електро Измервания
  • Измервания контур-фаза
  • Измерване на преходно съпротивление на заземители
  • Изолационно съпротивление
  • Измерване на напрежение
  • Дефектно-токова защита
  • Импеданс
  • Проверка на присъединяването на фазитесвържете се с Пуск 90 гр. Ямбол
електро измерване, електрическа лаборатория Сливен, изисквания за електро инсталация протокол, електро лаборатории, лаборатория за електро измерване Ямбол, ел laboratoria, elektro laboratoria, лаборатория ел измервания, протокол за измерване, измерване на контур фаза, измерване на ток, лаборатория за измерване на контур фаза, измерване на импеданс
Copyright © 1994-2012, ПУСК 90 Ямбол